Köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali bu sene 28 Nisan – 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında 27. kez gerçekleşecek. Festivalin uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde düzenlediği yarışmaların başvuruları ise geçtiğimiz günlerde açıldı. Aşağıda başvuru koşullarını bulabileceğiniz Ulusal Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları kapsamında En İyi Kısa Film 5.000 TL, En İyi Belgesel Film ise 10.000 TL para ödülü almaya hak kazanacak.

Son Başvuru : 24 Şubat 2016
İnternet sitesi için tıklayınız!
Kısa film başvuru formu için tıklayınız!
Belgesel film başvuru formu için tıklayınız!

KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

1. AMAÇ

28 Nisan – 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 27. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde, ticari şansı olmayan kısa film yapımını özendirmek, ulusal kısa filme katkıda bulunacak yeni sinemacıları desteklemek ve kısa canlandırma sinemasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir.

2. KATILIM KOŞULLARI
a. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma) filmin katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.

b. Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda gösterim formatları Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

c. Yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

d. Yarışmaya, süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
e. Kısa film başvuruları kurmaca, deneysel ve canlandırma olmak üzere üç dalda yapılabilir.

f. Yarışmaya 1 Ocak 2015 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir. Daha önce Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya başvurmuş olan filmler bu yarışmaya katılamaz.

g. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.

h. Yarışmaya katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasındaki (http://www.filmfestankara.org.tr) başvuru formunu doldurup, imzalayarak en geç 24 Şubat 2016 Çarşamba gününe kadar filmin 3 adet DVD/Blu-ray kopyası ile birlikte Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermelidir.

Filmin ön elemeyi geçmesi halinde 3 adet basılı afişi istenecektir.

i. Kopyaların her birinin üzerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

j. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilirler.

k. Ön Seçici Kurul, Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.

l. Sonuçlar en geç, 21 Mart 2016 Pazartesi günü açıklanır.

m. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 08 Nisan 2016 Cuma gününe kadar Festival Merkezi’ne ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.

n. Ön değerlendirme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD/Blu-ray kopyası sahiplerine iade edilmeyecek, festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

 

3. ÖZEL KOŞULLAR

a. Yarışmadan sonra Festival arşivinde bulundurulacak olan DVD/Blu-ray formatındaki kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, yapılan zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Festival sonrasında televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır.

c. Yapımlar izleyiciye ve Seçici Kurul’a, Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine, salon, seans ya da program değişikliği önerilemez.

 

4. SEÇİCİ KURUL’UN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Seçici Kurul 5 kişiden oluşur.

b. Festival Yürütme Kurulu’nun görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

c. Seçici Kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Ulusal Kısa Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurul, çalışma yöntemini saptar.

d. Seçici Kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür. e. 5 kişiden oluşan Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

f. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Festival Yürütme Kurulu’na teslim etmekle yükümlüdür.

g. Seçici Kurul karar için en geç, son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09.00’da toplanır.

 

5. ÖDÜLLER
a. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın Seçici Kurul’u, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verir.

b. Birinci seçilen filmin yönetmenine 5.000 TL verilir. İkincilik ve üçüncülük ödülü sahiplerine Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği ve onur belgesi verilir.

c. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.
d. Seçici Kurul isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlerden yalnızca birine Seçici Kurul Özel Ödülü adıyla bir ödül verebilir. Oy birliği esastır.

e. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar Festival’in başlamasından en az 15 gün önce Festival Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir. Ödülün hangi filme verileceği ise Ulusal Kısa Film Yarışması, Seçiciler Kurulu tarafından belirlenir.

 

6. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

 

27.-auff-ankara-film-festivali-kısa-film

BELGESEL FİLM YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

1. AMAÇ

28 Nisan – 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 27. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde belgesel sinemanın sanatsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “yaratıcı belgesel sinema” yapımları arasında Ulusal Belgesel Film Yarışması düzenlenmiştir.

 

2. KATILIM KOŞULLARI
a. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin yarışmaya başvurmuş ve ön elemeyi geçmiş olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamayan durumlarda yarışma açılmaz.

b. Yarışma, yalnızca “yaratıcı belgesel sinema” alanını kapsamaktadır. Yani sanatsal kaygı taşıyan belgesel sinema yapımları yarışmaya katılabilir. Bu alan dışında gerçekleştirilen “film-belge”, “bilimsel-belge”, “televizyon programı” vb. nitelikli “sanat” kaygısı taşımayan ve “sinema sanatı” sınırları içinde değerlendirilemeyecek yapımlar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Televizyon için hazırlanmış yaratıcı belgesel sinema ürünleri yarışmaya katılabilir. Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren yapımlar yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren yapımlar yarışmaya katılabilir.

c. Yarışmaya 35 mm ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda gösterim formatları Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

d. Yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

e. Süre sınırlaması yoktur. Ancak, “dizi” olarak gerçekleştirilmiş belgesel film yapımları, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilir.

f. Yarışmaya, 01 Ocak 2015 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir. Daha önce Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya başvurmuş olan filmler bu yarışmaya katılamaz.

g. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.

h. Yarışmaya katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasındaki (http://www.filmfestankara.org.tr) başvuru formunu doldurup, imzalayarak en geç 24 Şubat 2016 Çarşamba gününe kadar filmin 3 adet DVD/Blu-ray kopyası ile birlikte Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermelidir.

Filmin ön elemeyi geçmesi halinde 3 adet basılı afişi istenecektir.

i. Kopyaların her birinin üzerlerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

j. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilirler.

k. Ön Seçici Kurul, Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.

l. Sonuçlar en geç, 21 Mart 2016 Pazartesi günü açıklanır.

m. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 08 Nisan 2016 Cuma gününe kadar Festival Merkezi’ne ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.

n. Ön değerlendirme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak belgesellerin DVD/Blu- ray kopyaları sahiplerine iade edilmeyecek ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

 

3. ÖZEL KOŞULLAR

a. Yarışmadan sonra Festival arşivinde bulundurulacak olan DVD/Blu-ray formatındaki kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, yapılan zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Festival sonrasında televizyon kanalları tarafından

yayınlanmak istendiğinde, Festival Yönetimi, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır.

c. Yapımlar izleyiciye ve Seçici Kurul’a, Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine, salon, seans ya da program değişikliği önerilemez.

 

4. SEÇİCİ KURUL’UN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Seçici Kurul 5 kişiden oluşur.

b. Festival Yürütme Kurulu’nun görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

c. Seçici Kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Ulusal Belgesel Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurul çalışma yöntemini saptar.

d. Seçici Kurul üyeleri yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

e. Seçici Kurul ödüllere ilişkin kararlarını, belgesel film eserleri arasından, filmin belgesel sinemaya yapacağı katkıyı da göz önüne alarak ve dolayısıyla filmlerin “yaratıcı” yani “sanatsal” niteliklerini özellikle gözeterek, dahası bu nitelikleri seçim ölçütü olarak da kullanarak Yönetmeliğin 5. Maddesi (a), (e) ve (d) fıkralarında sözü edilen ödüllerin sahiplerini saptar.

f. 5 kişiden oluşan Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
g. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Festival Yürütme Kurulu’na teslim etmekle yükümlüdür.

h. Seçici Kurulu karar için en geç son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09:00’da toplanır.

 

5. ÖDÜLLER
a. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın Seçici Kurul’u, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verir.

b. Birinci seçilen filmin yönetmenine 10.000TL verilir. İkincilik ve üçüncülük ödülü sahiplerine Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği ve onur belgesi verilir.

c. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.
d. Seçici Kurul, isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlerden yalnızca

birine Seçici Kurul Özel Ödülü adıyla bir ödül verebilir. Oybirliği esastır.

e. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar Festival’in başlamasından en az 15 gün önce Festival Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir. Ödülün hangi filme verileceği ise Ulusal Belgesel Film Yarışması, Seçiciler Kurulu tarafından belirlenir.

6. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Belgesel Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen ve filme katkısı bulunan diğer sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan sanatçıları haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.